งดการให้บริการช่วงโครงการสัมนา

เนื่องจากทางบริษัท กันยา กายภาพบำบัด คลินิกจำกัด มีการจัดการอบรมบุคลากรภายใน ช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 4 พฤศจิกายน 2562 จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว และจะเปิดให้บริการเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่สนับสนุนคลินิกของเรา