แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคลินิก ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19