ศิริมา รัตนเดชากุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4245

การศึกษา


ปี 2549 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปี 2551-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2556: Visceral Manipulation; Abdomen1 by The Barral Institute, Singapore

ปี 2557: Update in Physical Therapy evaluation and treatments โดย คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2557: Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy technique for lumbopelvic disorders โดย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ปี 2558: Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic linkage โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558: Movement System Impairment of Shoulder โดย คณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2560: Cervical Spine;Exercise and Manual Therapy โดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"