ณัฐพร ธรรมศาลี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5126

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปี 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง

การทำงาน


2552-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

2558-2561 ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ultrasound therapy กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2552Management of Shoulder Conditions , มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2555 Therapeutic exercise and functional exercise , มหาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปี 2556 “Manual therapy, the key of success in physical therapy profession” Part : head and neck symptom , treating sub-occipital pain syndrome ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 Kinematic linkages of the lumbopelivic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder , โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder , คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1 , มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual therapy in Kinematic Linkage , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 Neuromuscular Activaion Part 1 (NEURAC 1) , บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis ,assessment and management , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด