พิทวัส แก้ววิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.8726

การศึกษา


ปี 2557 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2563 - ปัจจุบัน Doctor of Osteopathy, National University of Medical Sciences (NUMSS)

การทำงาน


ปี 2557 - 2564 นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2559 - ปัจจุบัน วิทยากรและ clinical instructor หลักสูตรฝึกปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 - 2564 นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


FIT® Certified Personal Trainer

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Course A

Advanced manual therapy in patients with Upper and Lower cross

Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1 & KT2)

Kinesio Taping for Sports Performance

Kinesio Taping Advanced Technique and Clinical Analysis (KT3)

Therapeutic exercise with Resistive Band based on the Brugger’s concept

Movement System Impairment of Shoulder

Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint

Ultrasound Therapy

Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches

Certified practitioner of NLP (Therapeutic Coaching)

Certified Hypnotherapist

Certified practitioner of Time Line Therapy

Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis

Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B

ปี 2562 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics

ปี 2563 Clinical reasoning and decision making in management of spine

ปี 2563 แนวทางปฏิบัติในการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย COVID-19

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT