อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5132

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปี 2558 วทม.
กายภาพบำบัด


การทำงาน


ปี 2553 -ปัจจุบัน  Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2555 เลขานุการ สวัสดิการ ประจำกันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2556 กรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำกันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558-2559 ผู้ช่วยวิทยากร อบรมปฏิบัติการทางระบบประสาท ณ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2553 Certificate: Diagnostic screening for Physical therapy,คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ปี 2553 Certificate: Physical therapy in individual with stroke 2553 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ปี 2557 Certificate: Ultrasound Therapy 2557 กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 Certificate: The 4th Siriraj Neuroscience Annual Conference

“Practical and Case-Based Neurology โรงพยาบาลศิริราช

ปี 2558 Certificate: Advanced manual therapy techniques for 

releasing trigger point in patient with malalignment and 

muscle imbalance โรงพยาบาลดอนตูม

ปี 2558 Certificate: The Consolation Prize of Oral Presentation ม.มหิดล

“Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches”

ปี 2561 7 th conference of parkinson's disease and movement disorders ,Dusit Thani Bangkok,Thailand

ปี 2561 Certificate : Balance assessment and training ,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปี 2562 Certificate of Attendance"Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolar A developmental kinesiology approach