ธนภัทร มุ่งประสพสุขี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 13867

การศึกษา


ปี 2563 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหดล

การทำงาน


ปี 2563 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2563 Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT