ณัฏฐา สุภาสนันท์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6255

การศึกษา


ปี 2553 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2554 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 6th Asean Para Games ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2556 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 2nd Asian Youth Games ณ ประเทศจีน

ปี 2556 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 27th Sea Games ณ ประเทศพม่า

ปี 2557 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 4th Asian beach games ณ ประเทศไทย

ปี 2557 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่32 ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ปี 2558 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 8th Asean Para Games ณ ประเทศสิงคโปร์

ปี 2558 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่33 โคราชเกมส์ จังหวัด นครราชสีมา

ปี2559 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่34 ปากน้ำโพเกมส์ จังหวัก นครสวรรค์

ปี 2560 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 5 th Asian Indoor & Martial Arts Games ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากร Physical Activity Coaching&Exercise Prescription

ปี 2561 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 18th Asian Games ณ ประเทศอินโดนีเซีย"

การอบรม


ปี 2554 Movement Analysis & Diagnosis in Sports Physiotherapy

ปี 2555 Management in Sports Physiotherapy

ปี 2555 Therapeutic exercise and functional exercise

ปี 2556 Sports Injuries,From Day One To Recovery

ปี 2557 เทคนิคการพันเทปผ้ากาวยึดประคองข้อต่อ

ปี 2557 Ultrasound Therapy

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder

ปี 2558 Conference of Sports Science 2015 Development and Integration of Kinesio Taping Method

ปี 2558 การบริหารจัดการภาวะการบาดเจ็บข้อไหล่ในนักกีฬา

ปี 2558 Foam Roller & Grid Roller release

ปี 2559 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางกีฬา

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management

ปี 2560 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2)

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method (kinesio Advanced Technique and Clinical Analysis)

ปี 2562 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง