กิตตินัฐ นวลใย

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6700

การศึกษา


ปี 2555 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล) เกียรตินิยมอันดับ 2

ปี 2562 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (M.Sc. Sports Medicine) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การทำงาน


ปี 2555-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 : ทีมแพทย์อาสา งานจอมบึงมาราธอน 2017 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี 2560 : ทีมแพทย์ประจำงานมาราธอน บางแสน 42 2017 จัดโดย MICE Communication ร่วมกับ เทศบาลบางแสน 

ปี 2560 : ทีมกายภาพบำบัด ประจำงานมาราธอน บางแสน 21 2017 จัดโดย MICE Communication และเทศบาลบางแสน

ปี 2560 : ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Activity and Exercise Prescription for Muscle Performance จัดโดย Kanya Academy

ปี 2561 : ทีมแพทย์ประจำงานมาราธอน บางแสน 42 2018 จัดโดย MICE Communication ร่วมกับ เทศบาลบางแสน

ปี 2561 : วิทยากรภาคปฏิบัติ โครงการ จุฬาฯห่วงใย ห่างไกลล้ม จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปี 2561 : วิทยากรภาคบรรยาย โครงการ PT New Gen ในหัวข้อเรื่อง Sports Injury Related Shoulder Condition และ Common Problem Related to Low Back Pain โดย Rehab Therapy by Yai ร่วมกับ Sahavate 
ปี 2561 : วิทยากรภาคปฏิบัติ Functional Training in OA Knee โครงการ การออกกำลังกายกับภาวะเข่าเสื่อม การส่งเสริมความปลอดภัยและการดูแลเข่าอย่างถูกวิธี ณ ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การอบรม


ปี 2556 : การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 31 เรื่อง “Exercise is Medicine : Clinical and Experimental Evidence”  โดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2556 : Kinesio Taping 1:Fundamental Concepts of the Kinesio Taping Method  & Kinesio Taping 2:Advanced Concepts and Corrective Techniques of the Kinesio Taping Method โดย บริษัท มาราธอน จำกัด

ปี 2556 : Basic 3D Gait Analysis ; Its Clinical Application in Parkinson, Stroke, CP, OA etc. โดย BASEM สถาบันเวชศาสตร์การกีฬา และออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ

ปี 2556 : Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession” Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome โดย Kanya Physical Therapy Clinic

ปี 2557 : 2nd Samitivej Sport and Orthopedic Conference  “Football Medicine Forum” โดย ศูนย์กระดูก-ข้อ และการแพทย์กีฬา โรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมกับ ชมรมนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2557 : “Bridging the Gaps : From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants and Physical therapy functional examination and exercise prescription for aging adults” โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2557 : Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advance manual therapy techniques for lumbopelvic disorders โดย แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาล1สมิติเวช สุขุมวิท

ปี 2557 : Ultrasound Therapy โดย Kanya Physical Therapy Clinic

ปี 2558 : The Conference of Sport Science 2015 “ Development and Integration of Kinesio Taping  Method” โดย คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2558 : Assessment and Management of foot problems in musculoskeletal system, Multidisciplinary Approach โดย Faculty of Physical Therapy, Mahidol University

ปี 2558 : การอบรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา “การดูแลภาวการณ์บาดเจ็บทางการกีฬา Soft tissue injury management” โดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2558 : Improving in Clinical Research and Clinical Practice II โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 : FMT I : Fascial Movement Taping I โดย Rock Tape with ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2559 : หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางการกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โดย งานกายภาพบำบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2559 : Heel Pain – PT differential diagnosis assessment and management โดย Kanya Acadeny with Kanya Physical Therapy Clinic

ปี 2559 : 3D Gait and Motion Analysis for Clinical and Sport Use โดย Excellent Center for Gait and Motion รพ.จุฬาลงกรณ์

ปี 2559 : Running Is Medicine โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟิ้นฟูแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

ปี 2559 : MBOG Annual Meeting 2016 “Regenerative Orthopedics and Practical Osteoporosis” โดย Department of Orthopedics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ปี 2559 : Update in Sports Physical Therapy Management  for Running Condition โดย Faculty of Physical Therapy, Mahidol University

ปี 2560 : การจัดการภาวะบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา โดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2560 : Movement is Medicine ""Get Moving with your Physio"" โดย Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ปี 2560 : JCSM 2017, Joint Conference in Medical Sciences 2017 ; Chula-Rama-Siriraj ""Hand in Hand Toward Healthy Society"" โดย Chulalongkorn Hospital, Rama Hospital, Siriraj Hospital

ปี 2561 : Hydrotherapy Course "" Water Specific Therapy Halliwick ; Basic Level (WSTH-B) โดย Mae Ping Physical Therapy Clinic

ปี 2561 : การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิวิทยา ครั้งที่ 36 เรื่อง Smart Exercise, Smart Life ""ฉลาดออกกำลังกาย สบายชีวี"" โดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ปี 2561 : The International Workshop on Sports Science Development for Athletic Performance โดย Department of Physical Education Ministry of Tourism and Sports

ปี 2561 : Feldenkrais Method Workshop; Free Your Back โดย Feldenkrais Asis & Movement Reverso

ปี 2561 : Physical Therapy Program ; The Essential Considerations of Mechanical Constraint, Neuromotor Control and Mind โดย Kanya Acadeny with Kanya Physical Therapy Clinic

ปี 2561 : Reconstructive ACL Workshop โดย College of Sports Science and Technology, Mahidol University

ปี 2562 : Airex X-Balance Fitness Basic โดย Airex Academy with College of Sports Science and Technology, Mahidol University"