พิชญาดา สุวรรณดี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6841

การศึกษา


ปี 2555 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2557 วทม. กายภาพบำบัด

การทำงาน


ปี 2560 วิทยากร บรรยายเรื่อง “การบาดเจ็บในนักดนตรี” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 วิทยากร เรื่อง “การป้องกันการปวดคอบ่า ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” รายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ปี 2560 วิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การป้องกันการเกิด Office syndrome “ สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

การอบรม


ปี 2560 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession

ปี 2562 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders"