อัจฉริยาพร วรรณวโรทร

ตำแหน่ง :
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 7929

การศึกษา


ปี 2555 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


นักกายภาพบำบัด คลินิกกันยากายบำบัด

ปี 2558  ผู้ช่วยวิทยากร อบรมultrasound

ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากร อบรม ultrasound

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากร อบรม ultrasound"

การอบรม


ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc) , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาเซนต์หลุยส์

ปี 2557 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance , โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2559 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาเซนต์หลุยส์

ปี 2561 โภชนบำบำบัดและการชะลอวัย มหาวิมยาลัย มหิดล