ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8617

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศณียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง"

การทำงาน


ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากร Office syndrome บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

ปี 2560 -2562 นักกายภาพบำบัดประจำทีม IHOP swim camp (International house of pain) season 4-6"

การอบรม


ปี 2557 Ultrasound therapy กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Advanced manual therapy in patients with upper and lower cross syndrome คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2558 Dynamic Kinetic Linkage Chain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level I คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level II คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Functional Correction Exercise กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ DBD

ปี 2560 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้""15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต"" เรื่อง GRIP approach  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 Certificate of Internship Sheffield Hallam University

ปี 2561 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้""16 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต"" เรื่อง Global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method KT1,2 บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2562 Airex X-Balance Fitness Basic Workshop Airex Academy and College of Sports Science and Technology,Mahidol University

ปี 2562 Anatomy train in structure and function

ปี 2562 งานประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง Sport PT : New tools & evidence สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย