วรัญญู องศารา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9664

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 บธ.ม.บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการธนาคาร

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดกันยาคลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management

ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2561 Kinesiotape 1-2