สุรชา กมลพนัส

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11227

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศษณียบัตรบัณฑิต  (กายภาพบำบัด) สาขากายภาพบำบัด (จัด ดัด ดึง)

การทำงาน


ปี 2561 วิทยากร Prevention injury in dancerโรงเรียน Bangkok Dance Academy

การอบรม


ปี 2561 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Athletes Shoulder ของ Finnish Sports Physiotherapists Association

ปี 2561 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)

ปี 2562 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น