นภสร เศรษฐอนุกูล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11869

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2562 Modern pain management in lumbopelvic dysorders