ชลัยย์กร ภูธนปาลวัฒน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12126

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก สาขา การจัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม