ณัฐยะ กุลจารุสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8619

การศึกษา


ปี 2557 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


การอบรม


ปี 2557  Ultrasound Therapy โดย คลินิกกันยากายภาพบำบัด

ปี. 2558 Movement system impairment of shoulder โดย Associate Professor Witaya Mathiyakom (วิทยา เมธิยาคม), PT, PhD. สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี. 2558 Advanced manual therapy in patients with upper and lower cross syndrome โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2559 Movement impairment syndromes of Knee and Ankle joint โดย Associate Professor Witaya Mathiyakom (วิทยา เมธิยาคม), PT, PhD. สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2559 Aging : Physiology and care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย โดย สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management 

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2560 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related profession