ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10308

การศึกษา


ปี 2559 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

การทำงาน


การอบรม


ปี 2560 “ System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly ”

ปี 2560 “ Therapeutic exercise with Resistive band based on the Brugger’s concept ”

ปี 2560 “ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in neck disorders and scapulocostal syndrome ”

ปี 2560 “ กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก ”

ปี 2561 “ Physical Therapy Management in Scoliosis Condition ”

ปี 2561 “ Balance assessment and training ”

ปี 2561 “ Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ”

ปี 2561 “ Function Therapy and correction technique in spinal dysfunction ”

ปี 2561 “ Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury ”

ปี 2561 “ Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders ”