นฤมล สราญจิตร์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10495

การศึกษา


ปี 2559 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


การทำงาน


ปี 2559-2561 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขา สิรินธร

ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession

ปี 2561 Kinesio Fundamental concepts (KT1-2)"