วิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3185

การศึกษา


ปี 2547 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด

การทำงาน


นักกายภาพบำบัด คลินิกกันยากายบำบัด

การอบรม


Therapeutic exercise and functional exercise  ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

“Manual therapy, the key of success in physical therapy profession”  Part : head and neck symptom , treating sub-occipital pain syndrome ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

Ultrasound Therapy ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

Movement System Impairment of Shoulder  , คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Clinical Reasoning & Advanced Manual therapy in Kinematic Linkage , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

“สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด” ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

Functional Correction Exercise ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

Heel pain : PT differential diagnosis ,assessment and management ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

"How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-Related Profession""กันยา คลินิก กายภาพบำบัด

"Physical therpy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind"