กัลยกร แซ่ลิ้ม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11315

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561  ประกาศณียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง

การทำงาน


การอบรม


ปี 2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16ปี ประกาศรียบัตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2561 kinesio taping assessment, fundamental concepts and technique