กัลยกร แซ่ลิ้ม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11315

การศึกษา


ปี 2560 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศณียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม


ปี 2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 ปี ประกาศณียบัตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2561 Kinesio taping assessment, fundamental concepts and technique