ศศิวรรณ ยศใจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11319

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


การอบรม


ปี 2560 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร neurotherapeutic technique the application in individual with stroke

ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร balance assessment and training

ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร physical therapy program : the essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร modern pain management for lumbopelvic disorders