ศศิวรรณ ยศใจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11319

การศึกษา


ปี 2560 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม


ปี 2560 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร neurotherapeutic technique the application in individual with stroke

ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร balance assessment and training

ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร physical therapy program : the essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร modern pain management for lumbopelvic disorders