ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11370

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กันยากายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม


ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PPT : Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders

ปี 2561 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability