ทศพล ศรัทธาภิรมย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12234

การศึกษา


ปี 2561 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม


ปี 2561 Ultrasound therapy

ปี 2561 The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 Modern pain management in lumbopelvic disorders

ปี 2562 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques.