ลักษิกา เอกพลจิตต์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 13047

การศึกษา


ปี 2562 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

การอบรม