กิจลัดดา ยิ้มเนียม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3191

การศึกษา


ปี 2546 วทบ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2554 กายภาพบำบัดคลินิก (จัด ดัด ดึง) ม.มหิดล

การทำงาน


ปี 2547-2552 นักกายภาพบำบัด บริษัท Chiroma Clinic

ปี 2554 นักกายภาพบำบัด คลินิกกันยากายบำบัด

การอบรม


ปี 2548 Mechanical Diagnosis and treatment of the lumbar spine , สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
ปี 2555 Therapeutic and Functional Exercise , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2556 Manual Therapy , the key of success in physical therapy profession (Part I: Head and Neck symptom, treating suboccipital pain syndrome etc) ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปี 2557 Ultrasound therapy , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder , คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2558 Clinical Reasoning & Advance Manual Therapy in Kinematic Linkage , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปี 2559 Functional Correction Exercise , ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปี 2559 “Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management” , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัย เซนต์หลุยส์

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจัดการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2561 PPT pain and physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders