บุคลากรของเรา

รศ.กันยา ปาละวิวัธน์

ผู้บริหาร

รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ผู้บริหาร

ผศ.จิตวรี ขำเดช

ผู้บริหาร

รอ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ผู้บริหาร