บุคลากรของเรา

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

สุวนีย์ งามพงศ์วาณิช

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

ศุภโชค สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ณัชชา สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ศุภิตรา นามโฮง

นักกายภาพบำบัด

ภควดี รัตนสิริอมร

นักกายภาพบำบัด

วรรณฤทัย วิมูลชาติ

นักกายภาพบำบัด

พลอยณดา เนาว์นาน

นักกายภาพบำบัด

ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

นักกายภาพบำบัด

สุดารัตน์ วิเวก

นักกายภาพบำบัด

ปวรุตม์ มีชม

นักกายภาพบำบัด