บุคลากรของเรา

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

สุวนีย์ งามพงศ์วาณิช

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

ศุภโชค สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ณัชชา สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ศิวัช ประมาณพล

นักกายภาพบำบัด

ณัฎฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

นักกายภาพบำบัด

นริฐกานต์ ธนัญชัยกุลนันท์

นักกายภาพบำบัด

ศุภิตรา นามโฮง

นักกายภาพบำบัด

ภควดี รัตนสิริอมร

นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

นักกายภาพบำบัด

สุมนา ธนมหามงคล

นักกายภาพบำบัด