บุคลากรของเรา

สุธีรา อนงค์ถวิล

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

มณธรัตน์ พานิชยิ่ง

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

อัมรัตน์ ปัญญาพาสุข

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

ณัฐยะ กุลจารุสุนทร

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

นักกายภาพบำบัด

นฤมล สราญจิตร์

นักกายภาพบำบัด

ชิติณัช ชลชวลิต

นักกายภาพบำบัด

กัลยกร แซ่ลิ้ม

นักกายภาพบำบัด

ศศิวรรณ ยศใจ

นักกายภาพบำบัด

ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา

นักกายภาพบำบัด

กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

นักกายภาพบำบัด

ทศพล ศรัทธาภิรมย์

นักกายภาพบำบัด