บุคลากรของเรา

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

ศิวัช ประมาณพล

ผู้บริหาร

สุมนา ธนมหามงคล

ผู้บริหาร

ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

นักกายภาพบำบัด

ภัทราพร รุ่งเรืองสกุลสุข

นักกายภาพบำบัด

พงศธร แก้วตา

นักกายภาพบำบัด

กิตติธัช เพริศพิพัฒน์

นักกายภาพบำบัด

พิณรดา ศิริศักดิ์สกุล

นักกายภาพบำบัด