บุคลากรของเรา

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

ศิวัช ประมาณพล

ผู้บริหาร

สุมนา ธนมหามงคล

ผู้บริหาร

ธีรพล กอศิริวลานนท์

นักกายภาพบำบัด

ศิลป์ศุภา ก่อเกิดสันติสุข

นักกายภาพบำบัด

สันติภาพ พรพิทักษ์สิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

นักกายภาพบำบัด

นนท์ จันทรอาภรณ์ชัย

นักกายภาพบำบัด