บุคลากรของเรา

ณัฎฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พิทวัส แก้ววิเศษ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พงศธร ลมัยเกศ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

บุณฑิตา สุพรรณราช

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

วรัชยา ภักดี

นักกายภาพบำบัด

สาริศา ปานปัญญา

นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ดุสิตา สุขเจริญ

นักกายภาพบำบัด

ชยพล กลางแก้ว

นักกายภาพบำบัด

สิริกัลยา ดวงฤทธิ์

นักกายภาพบำบัด