บุคลากรของเรา

ณัฎฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พิทวัส แก้ววิเศษ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พงศธร สมัยเกศ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

บุณฑิตา สุพรรณราช

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

วรัชยา ภักดี

นักกายภาพบำบัด

สาริศา ปานปัญญา

นักกายภาพบำบัด

ธนภัทร มุ่งประสพสุขี

นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์

นักกายภาพบำบัด