บุคลากรของเรา

ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา

นักกายภาพบำบัด

กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

นักกายภาพบำบัด

ทศพล ศรัทธาภิรมย์

นักกายภาพบำบัด

ริญญรัตน์ ศักดาสันติพงศ์

นักกายภาพบำบัด

ลักษิกา เอกพลจิตต์

นักกายภาพบำบัด

สริญญา ภูสมศรี

นักกายภาพบำบัด

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สันติพร สุขทอง

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ครองขวัญ บุญประสงค์

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

นักกายภาพบำบัด

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร