บุคลากรของเรา

วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ดุสิตา สุขเจริญ

นักกายภาพบำบัด

ชยพล กลางแก้ว

นักกายภาพบำบัด

สิริกัลยา ดวงฤทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ชิติณัช ชลชวลิต

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

กัลยกร แซ่ลิ้ม

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ริญญรัตน์ ศักดาสันติพงศ์

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด