บุคลากรของเรา

วิรัลย์พัช พินิจสถิล

นักกายภาพบำบัด

นันทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า

นักกายภาพบำบัด

ศิวพร ลิมปนิลชาติ

นักกายภาพบำบัด

ศิริมา รัตนเดชากุล

นักกายภาพบำบัด

เกศกนก พิสิฐอรรถกุล

นักกายภาพบำบัด

ณัฐพร ธรรมศาลี

นักกายภาพบำบัด

อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ

นักกายภาพบำบัด

ณัฐพล ตรีศรีสุภา

นักกายภาพบำบัด

พิชญา หล่อมโนเมธี

นักกายภาพบำบัด

อรประไพ คงประชา

นักกายภาพบำบัด

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

นักกายภาพบำบัด

ณัฏฐา สุภาสนันท์

นักกายภาพบำบัด