บุคลากรของเรา

วิรัลย์พัช พินิจสถิล

นักกายภาพบำบัด

นันทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า

นักกายภาพบำบัด

อรพัลลภ์ แววศร

นักกายภาพบำบัด

ศิวพร ลิมปนิลชาติ

นักกายภาพบำบัด

ศิริมา รัตนเดชากุล

นักกายภาพบำบัด

เกศกนก พิสิฐอรรถกุล

นักกายภาพบำบัด

ณัฐพร ธรรมศาลี

นักกายภาพบำบัด

ณัฐพล ตรีศรีสุภา

นักกายภาพบำบัด

พิชญา หล่อมโนเมธี

นักกายภาพบำบัด

อรประไพ คงประชา

นักกายภาพบำบัด

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

นักกายภาพบำบัด

ณัฏฐา สุภาสนันท์

นักกายภาพบำบัด