บุคลากรของเรา

กิตตินัฐ นวลใย

นักกายภาพบำบัด

พิชญาดา สุวรรณดี

นักกายภาพบำบัด

สุจิตรา ฉัตรอุดมสิริ

นักกายภาพบำบัด

เชษฐ์ธิดา สกุนตนิยม

นักกายภาพบำบัด

ปวีณา มลกุล

มนทิรา กุสุมาวลี

เปมิกา เลิศสรรพวุฒิ

อัจฉริยาพร วรรณวโรทร

กมลวรรณ แพวัฒนเลิศ

ขนิฐา ปัญจกุล

นักกายภาพบำบัด

ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศ

นักกายภาพบำบัด

ณณฐพนธกร ศุภชฌาฏินันทฐ์

นักกายภาพบำบัด