บุคลากรของเรา

นาฏยา อินทจักร

นักกายภาพบำบัด

ประกายพฤก ป้องปัดพาล

นักกายภาพบำบัด

สันติพร สุขทอง

นักกายภาพบำบัด

พรชนก คงวินิจ

นักกายภาพบำบัด

ครองขวัญ บุญประสงค์

นักกายภาพบำบัด

วรัญญู องศารา

นักกายภาพบำบัด

ศุภกานต์ จุลละจินดา

นักกายภาพบำบัด

สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

นักกายภาพบำบัด

สุภัสสร แสงชาติ

นักกายภาพบำบัด

อภิรักษ์ กอสนาน

นักกายภาพบำบัด

พัชญฐนันท์ ศิรินิติกรณ์

นักกายภาพบำบัด

ดุสิตา พรรณศิริ

นักกายภาพบำบัด