บุคลากรของเรา

ทิพย์กัลยา ใจเอื้อ

นักกายภาพบำบัด

จุฑามาศ สุตัญตั้งใจ

นักกายภาพบำบัด

ชวลิต สมัครธรรม

นักกายภาพบำบัด

รัชนก บวรกนกกาญจน์

นักกายภาพบำบัด

สุรชา กมลพนัส

นักกายภาพบำบัด

ปิยนุช​ บริพันธ์ทวีนันท์

นักกายภาพบำบัด

กัญญ์ณพัชร พงศ์พลอยสกุล

นักกายภาพบำบัด

กันตวัฒน์ วิจิตรพรกุล

นักกายภาพบำบัด

บุริมภัทร์ สุนทระศานติก

นักกายภาพบำบัด

นภสร เศรษฐอนุกูล

นักกายภาพบำบัด

ชลัยย์กร ภูธนปาลวัฒน์

นักกายภาพบำบัด

กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

นักกายภาพบำบัด