บุคลากรของเรา

นพปกรณ์ พรศิริกุล

นักกายภาพบำบัด

นัชชา ชัยนิชานาถ

นักกายภาพบำบัด

วริษา​ จุมพล

นักกายภาพบำบัด

วศินี ยอดธงชัย

นักกายภาพบำบัด

วรวุฒิ ตีรณัตถพงศ์

นักกายภาพบำบัด

ชญาลภัส​ จิวาลักษณางกูร

นักกายภาพบำบัด

กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์

นักกายภาพบำบัด

รัฐพงษ์ เพชรเนียน

นักกายภาพบำบัด

กฤตภาส ถวัลยวิชชจิต

นักกายภาพบำบัด

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

สุวนีย์ งามพงศ์วาณิช

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร