บุคลากรของเรา

กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

นักกายภาพบำบัด

นัชชา ชัยนิชานาถ

นักกายภาพบำบัด

สุธีรา อนงค์ถวิล

ผู้บริหาร

มณธรัตน์ พานิชยิ่ง

ผู้บริหาร

อัมรัตน์ ปัญญาพาสุข

ผู้บริหาร

ณัฐยะ กุลจารุสุนทร

ผู้บริหาร

ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

นักกายภาพบำบัด

นฤมล สราญจิตร์

นักกายภาพบำบัด

ชิติณัช ชลชวลิต

นักกายภาพบำบัด

กัลยกร แซ่ลิ้ม

นักกายภาพบำบัด

ศศิวรรณ ยศใจ

นักกายภาพบำบัด

ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา

นักกายภาพบำบัด