บุคลากรของเรา

ศุภโชค สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ณัชชา สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

ศิวัช ประมาณพล

นักกายภาพบำบัด

ณัฎฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

นักกายภาพบำบัด

นริฐกานต์ ธนัญชัยกุลนันท์

นักกายภาพบำบัด

ศุภิตรา นามโฮง

นักกายภาพบำบัด

ภควดี รัตนสิริอมร

นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

นักกายภาพบำบัด

สุมนา ธนมหามงคล

นักกายภาพบำบัด

พิทวัส แก้ววิเศษ

นักกายภาพบำบัด

วรรณฤทัย วิมูลชาติ

นักกายภาพบำบัด

เกศรินทร์ น้ำพราย

นักกายภาพบำบัด