บุคลากรของเรา

กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

นักกายภาพบำบัด

ทศพล ศรัทธาภิรมย์

นักกายภาพบำบัด

ริญญรัตน์ ศักดาสันติพงศ์

นักกายภาพบำบัด

ลักษิกา เอกพลจิตต์

นักกายภาพบำบัด

สริญญา ภูสมศรี

นักกายภาพบำบัด