บุคลากรของเรา

ธิดาพร โพธิ์เจริญโยธิน

นักกายภาพบำบัด

ธีรพล กอศิริวลานนท์

นักกายภาพบำบัด

กรรวี ศุภภิญโญพงศ์

นักกายภาพบำบัด

วิศาล ทัศนวรปัญญา

นักกายภาพบำบัด

สินีนาถ ชูทัพ

นักกายภาพบำบัด

บุณฑิตา สุพรรณราช

นักกายภาพบำบัด

พงศธร สมัยเกศ

นักกายภาพบำบัด

ฐิติมา ขันติธรรมคุณ

นักกายภาพบำบัด

ศิลป์ศุภา ก่อเกิดสันติสุข

นักกายภาพบำบัด

สันติภาพ พรพิทักษ์สิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

พลอยณดา เนาว์นาน

นักกายภาพบำบัด

ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

นักกายภาพบำบัด