เกศกนก พิสิฐอรรถกุล

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4838

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คลินิกกันยากายภาพบำบัด

ปี 2558-2561 ผู้ช่วยวิทยากรโครงการ Ultrasound therapy


การอบรม


ปี 2553 โอกาสทางธุรกิจ การบริการคลินิกกายภาพบำบัดไม่ยากเท่าที่คิด 

ปี 2555 Health and longevity 

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession 

ปี 2557 Bridging the gaps: from clinical reasoning to clinical practice for Upper and lower quadrants & Physical Therapist functional and exercise prescription for aging adults

ปี 2557 Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorders 

ปี 2558 Movement system impairment of shoulder

ปี 2558 Dynamic kinematic linkage chain 

ปี 2558 Clinical reasoning & Advanced manual therapy in kinematic linkage 

ปี 2559 Movement impairment Syndromes of knee and ankle joint 

ปี 2559 Functional correction exercise

ปี 2560 Therapeutic exercise with Resistive band based on the Brugger’s concept

ปี 2560 Cervical spine: exercise and manual therapy

ปี 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปี 2561 Pilates Mat for PT 

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular stabilization according to Kolar a developmental kinesiology approach