นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.4436

การศึกษา


ปี 2551 วท.บ. กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2552 ป.บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลับเกษมบัณฑิต

การทำงาน


ปี 2552 - 2557 นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

ปี 2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดและกรรมการ บริษัท กันยา กายภาพบำบัด เหม่งจ๋าย จำกัด (ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัด ดูแลแผนการตลาดและงานพัฒนาคุณภาพการบริการ)

ปี 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข

ปี 2561 Clinical Instructor นักศึกษากายภาพบำบัดปีที่4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

ปี 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท


วิทยากร

ปี 2554 วิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรบริษัท แจ่มใส พับบลิชชิ่ง จำกัด
ปี 2556 วิทยากร สัมมนาทางวิชาการ “Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession” Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome.
ปี 2557 วิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรบริษัทInterthai Pharmaceutical Manufacturing Ltd.
ปี 2552-ปัจจุบัน วิทยากรหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัด กันยาคลินิก กายภาพบำบัด
ปี 2559 วิทยากรหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัด บาลานซ์คลินิกกายภาพบำบัด
ปี 2560 วิทยากรอบรมการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ตอนมือใหม่รู้ก่อนก้าวไม่พลาด (การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนการตลาดและคุณภาพงานบริการ การจัดการแบรนด์)
ปี 2560 วิทยากรสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “15ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหิดล (global rehabilitation and injury prevention)
ปี 2560 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Therapy Management in Tennis Condition
ปี 2561-ปัจจุบัน วิทยากรการตลาดสำหรับผู้ประกอบการและแผนการตลาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561-ปัจจุบัน วิทยากรการตลาดสำหรับผู้ประกอบการและแผนการตลาด นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561 วิทยากรอบรมการดูแลเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ และข้อควรระวังในการออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ FitD Fitness สาขารัชดา
ปี 2561 วิทยากรหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัดรุ่นที่2 เรื่อง “การตลาดและแผนการตลาดสำหรับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2562 วิทยากรการวางแผนทางการตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด” Kanya Academy
ปี 2562 วิทยากรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ปี 2562 วิทยากรร่วมอภิปราย Key Success ในธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัดและธุรกิจบริการสุขภาพ โครงการอบรมความรู้ “สู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดและธุรกิจบริการสุขภาพ” สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

การอบรม


2556 Lymph Drainage Therapy I โดย Chikly Health Institute 

2556 Lymph Drainage Therapy II โดย Chikly Health Institute

2556 Exercise is Medicine:Clinical and Experimental Evidence โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2556 2nd Samitivej Sport and Orthopedic Conference: Football Medicine Forum โดยศูนย์กระดูก-ข้อและการแพทย์กีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชร่วมกับชมรมนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

2556 Visceral Manipulation: Abdomen 1 โดย The Barral Institute อบรมที่ประเทศสิงคโปร์

2557 LDT Articulation Fluid Release โดย Chikly Health Institute

2557 Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorders โดยโรงพยาบาลสมิติเวช

2557 Ultrasound Therapy โดยกันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนหลุยส์

2558 Movement system impairment of shoulder โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 Advance manual therapy in patients with upper and lower cross syndrome โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558 Clinical reasoning & advanced manual therapy in kinematic linkage โดยกันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนหลุยส์

2559 Movement impairment syndromes of knee and ankle joint โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559 GRIP APPROACH : Performance1 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2559 GRIP APPROACH : Performance2 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2559 Update in Sport Physical Therapy Management for Running โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2560 Lymph Drainage Therapy III โดย Chikly Health Institute

2560 Flat foot and commonly conditions โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันราชประชาสมาสัย และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2561 Dynamic Nueromuscular Stabilization: course A

2561 Anatomy Trains in Structural and Function

2561 Anatomy Trains; Structural Essential: Arches and Legs

2561 Airex X-Balance Fitness Basic

2562 Anatomy Trains; Structural Essential: Fan of the Hip

2562 Brian Mulligan’s Concept Mobilizations with Movement Part A

2562 Anatomy Trains; Structural Essential: Abdomen, Chest and Breath

2562 Dynamic Nueromuscular Stabilization: course B

2563 BodyReading 101&102 and Resilience

2563 Advanced Postural Biomechanical Correction Techinque (Pelvis & SIJ)

2563 Stick mobility: introduction class