สุมนา ธนมหามงคล

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.7814

การศึกษา


ปี 2556 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2556 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท

การอบรม


Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc)

Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance

การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ และ Management of Upper Quadrant Dysfunction

Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint

Functional Correction Exercise

Anatomy Trains in Structure and Function

Breathing as a key management for MS disorders : Advanced manual techniques for improving breathing pattern

Lymph Drainage Therapy Level1 (LDT1)​