ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.12954

การศึกษา


ปี 2562 วท.บ.สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2562 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท

การอบรม


ปี 2563 Advanced postural biomechanical correction technique(pelvis & SIJ)

ปี 2563 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part B - Lower quadrant