พงศธร แก้วตา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.13702

การศึกษา


ปี 2563 วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2564 ป.บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2564 - ปัจจุบัน กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท


การอบรม


2563 Kinesiopathological model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

2565 Basic Strength & Running Drill for Runners