กภ.สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.14517

การศึกษา


ปี 2564 วท.บ.สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


ปี 2564 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

การอบรม