ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก. 10308

การศึกษา


ปี 2559 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

การทำงาน


ปี 2559- ปี 2561 นักกายภาพบำบัดประจำ Balance physical therapy clinic


ปี 2562- ปี 2565 นักกายภาพบำบัดประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข


ปี 2565- ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัดประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเจริญราษฎร์

การอบรม


ปี 2560 “ System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly ”  


ปี 2560 “ Therapeutic exercise with Resistive band based on the Brugger’s concept ” 


ปี 2560 “ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in neck disorders and scapulocostal syndrome ” 


ปี 2560 “ กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก ” 


ปี 2561 “ Physical Therapy Management in Scoliosis Condition ” 


ปี 2561 “ Balance assessment and training ”


ปี 2561 “ Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ”


ปี 2561 “ Function Therapy and correction technique in spinal dysfunction ” 


ปี 2561 “ Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury ” 


ปี 2561 “ Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders ” 


ปี 2564 “ Posture, breathing, and chronic pain of the musculoskeletal system ” 


ปี 2564 " สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด " 


ปี 2565 " What Health Care Professionals need to know about vertebral compression fracture " 


ปี 2565 " Competencise building in PT sports PT sensorimotor training and health promotion in elderly " 


ปี 2566 " Dynamic neuromuscular stabilization according to KOLAR a developmental kinesiology approach " Course level A & B