กิตติธัช เพริศพิพัฒน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.14890

การศึกษา


ปี 2565 วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


การอบรม