พิณรดา ศิริศักดิ์สกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.15145

การศึกษา


ปี 2565 วท.บ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


การอบรม