กภ.ไอยพัชรญ์ อมรมงคลกิจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.12887

การศึกษา


ปี 2561 วท.บ สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2562 - 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพ

การอบรม


ปี 2565 Cardiac rehabilitation and physical therapy in cardiovascular disease 2022, KKU

ปี 2565  Management of lumbar complex, OHSU

ปี 2565 The update of chronic neck pain management, Pichet  Yiemsiri MD. (PM&R), BHQ

ปี 2565 Chronic pain rehabilitation, OHSU

ปี 2563 Ankle instability management, Pichet Yiemsiri MD. (PM&R), BHQ

ปี 2563 Early mobilization, BHQ